Trait/Guardian/3/XI

Altruistic Healing
Altruistic Healing
Applying a boon to allies heals you.
Heal.pngHealing: 69