SkillBar

{{{Label}}}
Utility
Elite
{{Skill/{{{Skill1}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill2}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill3}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill4}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill5}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill6}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill7}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill8}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill9}}}|size=64|type=}}
{{Skill/{{{Skill10}}}|size=64|type=}}
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT